За да аплицирате во нашата агенција, ќе биде потребно да ги доставите следните документи:

  • Копија од пасош;
  • Индекс / Student ID;
  • Апликација издадена од страна на ZIP Travel.

Во понатамошната процедура, од вас ќе бидат побарани и следните документи:

  • Потврда за редовен студент (од летниот семестар);
  • Пополнети апликации за спонзорот во САД кој ќе ви бидат дадени од ZIP Travel.

Процедурата е едноставна и лесна, и сѐ што треба да направите е да не посетите.

Не пропуштај !